Disclaimer

 • De informatie op deze website of die u verkrijgt via deze website , de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde en vormen geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.
 • De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.
 • BonaFide Finance zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie die op deze website is geplaatst, is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen
 • BonaFide Finance kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.
 • BonaFide Finance kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, het raadplegen of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.
 • Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen in hoofde van BonaFide Finance geen bemiddelingsrelatie tot stand tussen u en de derden. BonaFide Finance kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze sites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van de sites. BonaFide Finance draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. BonaFide Finance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van polissen gesloten op basis van deze informatie.
 • De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan BonaFide Finance of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van BonaFide Finance is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

Algemene Voorwaarden Gebruik van de Website

 1. Inleiding.

BonaFide Finance is een merk dat eigendom is van ND&M BV (hierna “wij”, “onze” en/of “onze” genoemd).

Tel. Fax: +32 (0)488 877 877; BTW BE 0752.656.157

Deze Algemene Voorwaarden van de Website (deze “Voorwaarden” of deze “Algemene Voorwaarden van de Website”) die op deze webpagina staan, zijn van toepassing op uw gebruik van deze Website, met inbegrip van alle pagina’s binnen deze Website (hierna gezamenlijk aangeduid als deze “Website”). Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen.

Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op het gebruik van de BonaFide Finance  Website(s) en Diensten die op de BonaFide Finance Sites worden aangeboden, indien van toepassing, naast de specifieke voorwaarden die op de Sites (hierna ‘de Site(s)’ genoemd) door de Gebruiker (hierna ‘de Gebruiker’, ‘U’ en ‘Uw’ genoemd), indien van toepassing.

U mag deze Website of de Sites niet gebruiken als u bezwaar heeft tegen deze Algemene Voorwaarden van de Website.

Deze Website en de Sites zijn niet bestemd voor gebruik door minderjarigen (gedefinieerd als personen die niet ouder zijn dan 18 jaar), en u mag deze Website en de Sites niet gebruiken als u minderjarig bent.

 1. Intellectuele eigendomsrechten.

BonaFide Finance, of de betreffende eigenaar, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze Website verstrekte informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen en logo’s), al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag de door BonaFide Finance  verstrekte informatie op geen enkele wijze kopiëren, downloaden, publiceren, distribueren of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BonaFide Finance of de toestemming van de eigenaar.

U krijgt alleen een beperkt gebruiksrecht, met inachtneming van de beperkingen die in deze Voorwaarden zijn opgenomen, voor het bekijken van het materiaal op deze Website.

 1. Beperkingen.

U wordt uitdrukkelijk en nadrukkelijk beperkt door al het volgende:

 • het publiceren van materiaal van de Website in alle media;
 • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van enig materiaal van de Website;
 • het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van enig materiaal van de Website;
 • het gebruik van deze Website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
 • het gebruik van deze Website op een manier die de toegang van de gebruiker tot deze Website beïnvloedt;
 • het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die schade toebrengt of kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;

Indien bepaalde gedeelten van deze Website beperkt toegankelijk zijn voor u, kan BonaFide Finance de toegang tot deze gedeelten van deze Website op elk moment, naar eigen goeddunken, verder beperken.  Gebruikers-ID en wachtwoord die u voor deze Website mocht hebben, zijn vertrouwelijk en u moet de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie bewaren.

 1. Geen garanties.

Deze Website wordt geleverd “in de huidige staat”, met alle eventuele daarin vervatte fouten, en BonaFide Finance doet geen enkele expliciete of impliciete verklaring of garantie, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze Website of het materiaal op deze Website.

Hoewel BonaFide Finance  tracht nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken, die is verkregen uit bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, geeft BonaFide Finance  geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot de vraag of de verstrekte informatie juist, volledig of actueel is.

BonaFide Finance verstrekt de documentatie of informatie op haar Website, op een louter indicatieve en informatieve basis, om haar klanten en zakenpartners van dienst te zijn. Noch BonaFide Finance, noch haar functionarissen of directeuren aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de in deze documentatie verstrekte informatie.

De informatie op deze Website mag niet worden gebruikt ter vervanging van enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Het gebruik van de informatie is volledig op eigen risico en BonaFide Finance aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de informatie.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid.

In geen geval zal BonaFide Finance , noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract, onrechtmatige daad of anderszins valt, en BonaFide Finance , met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers, zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website.

Noch BonaFide Finance , noch haar directeuren, functionarissen of onderaannemers zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, imagoschade, niet-materiële schade en gederfde winst (zelfs als BonaFide Finance  op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid daarvan), die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt is tot, (i) de verstrekte informatie, (ii) vorderingen van derden in verband met het gebruik van de verstrekte informatie.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van BonaFide Finance.

 1. Schadeloosstelling.

U vrijwaart BonaFide Finance  hierbij voor alle aansprakelijkheid, kosten, eisen, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw inbreuk op één van de bepalingen van deze Voorwaarden.

 1. Scheidbaarheid.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid deze Voorwaarden niet onafdwingbaar of ongeldig maken en zullen deze bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen in deze Voorwaarden te beïnvloeden.

 1. Wijziging van de voorwaarden.

BonaFide Finance  mag deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken herzien en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig bekijkt om er zeker van te zijn dat u alle voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het gebruik van deze Website begrijpt.

 1. Overdracht.

Het is BonaFide Finance  toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden over te dragen, over te dragen en uit te besteden zonder enige kennisgeving of toestemming. Het is u echter niet toegestaan uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen, over te dragen of uit te besteden.

 1. Volledige overeenkomst.

Deze voorwaarden, met inbegrip van eventuele juridische kennisgevingen en disclaimers op deze Website, vormen de gehele overeenkomst tussen BonaFide Finance  en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking tot hetzelfde.

 1. Privacy en gegevensbescherming

BonaFide Finance hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker. Hoewel de meeste informatie op deze Website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker in sommige gevallen om persoonlijke informatie wordt gevraagd (bijvoorbeeld in het contactformulier). Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de procedures van BonaFide Finance  voor klantenbeheer of om de gebruiker op de hoogte te houden van de activiteiten van het bedrijf. Door het indienen van een eenvoudig en gratis verzoek kan de gebruiker bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden.

In overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op controle en eventuele correctie van de persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van de onderneming. De gebruiker kan ook een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek indienen, vergezeld van een identiteitsbewijs (een kopie van zijn identiteitskaart), om kosteloos een schriftelijke bevestiging van de onderneming te ontvangen van de persoonlijke gegevens die hij in zijn bezit heeft. Indien nodig kan de gebruiker ook verzoeken om correctie van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens.

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die via de gebruiker van de Website zijn verkregen, bij wie de gebruiker alle verzoeken en vragen moet indienen, is BonaFide Finance .

 1. Cookie Verklaring

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een hoeveelheid gegevens die een Website, via de server waarop de Website gehost wordt, doorstuurt naar de browser van de gebruiker, met de bedoeling dat deze gegevens vervolgens worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Het is mogelijk dat een cookie soms wordt verzonden/geplaatst door een andere persoon of instantie dan de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de Website (dit zijn de zogenaamde third party cookies). door het gebruik van deze Website accepteert de gebruiker automatisch de cookies die de Website bevat. Indien gewenst kan de gebruiker de browserinstellingen wijzigen, zodat de cookies niet langer worden geaccepteerd. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te wijzigen. BonaFide Finance  wijst de gebruiker erop dat het in dat geval mogelijk niet mogelijk is om volledig gebruik te maken van alle mogelijkheden die deze Website biedt.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, en u onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken in Gent, België, voor de beslechting van eventuele geschillen.

Jan 2024

Scroll naar boven