Sustainable Finance

Informatieverstrekking met betrekking tot de inachtneming van duurzaamheidsfactoren bij het distribueren van verzekeringsbeleggingsproducten

BonaFide Finance (ND&M bv)  hecht een bijzonder belang aan duurzaam ondernemen en -beleggen.

De kennis en onderzoeksmethodes aangaande duurzaam ondernemen en -beleggen evolueren snel, vaak is de duurzaamheidsinformatie beschikbaar bij vermogensbeheerders, verzekeraars,… nog onvolledig of onvoldoende duidelijk gedefinieerd,.. wat maakt dat wijzelf ook nog in het proces zijn om onze eigen,  voldoende robuste duurzaamheidsstrategie uit te werken.

Bij het overwegen van samenwerkingen met bv. verzekeringsmaatschappijen of gevolmachtigde onderschrijvers (hierna “verzekeraars” genoemd) en bij de distributie van verzekeringsbeleggingsproducten houdt BonaFide Finance rekening met de informatie die door de verzekeraars wordt verstrekt.

De verzekeraars worden hierbij systematisch door ons uitgenodigd onze klanten informatie te verstrekken over het meewegen van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingen door middel van hun precontractuele informatie.

Momenteel ontbreken de technische regelgevingsnormen van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA’s) en de nauwkeurige informatie van de verzekeraars omtrent deze materie nog vaak. Hierdoor is BonaFide Finance niet steeds in staat een voldoende grondige analyse uit te voeren van de mogelijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren en hoe deze mee te nemen in het advies dat BonaFide Finance aan haar klanten verstrekt.

Daarom worden deze factoren momenteel niet standaard meegenomen in onze adviezen.

Uiteraard blijft BonaFide Finance de verdere ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt en binnen andere relevante domeinen op de voet volgen. Van zodra meer informatie beschikbaar is en er duidelijkheid wordt verschaft omtrent deze materie, zal BonaFide Finance zijn strategie verder ontwikkelen om in hogere mate duurzaamheidsfactoren mee te nemen in onze adviezen.

De impact van duurzaamheidsfactoren op de vergoedingen voor verzekeringsdistributie

De vergoedingen die BonaFide Finance ontvangt voor de distributie van verzekeringsproducten verschillen niet naargelang een product al dan niet duurzaamheidsfactoren in acht neemt.

De vergoedingen voor de personeelsleden van BonaFide Finance verschillen niet naargelang een verzekeringsproduct al dan niet rekening houdt met duurzaamheidsfactoren.

Contactgegevens

ND&M Bv is verantwoordelijk voor de uitwerking van een duurzaamheidsbeleid voor BonaFide Finance. Indien u nog vragen heeft, kunt u ons steeds contacteren:

ND&M Bv, IJzerdijk 17, 8600 DixMuide         

E-mail: beheer@bonafide.finance

Versie bijgewerkt per 1 jan 2024.

Scroll naar boven